Prac tices

 

 

    勞資關係

 

        ■ 勞資契約相關制度之設計審議

        ■ 企業併購結合之勞資問題評估及解決

        ■ 海外投資事業之勞資關係設計及爭議糾紛解決

        ■ 勞資契約相關工作作業規則的法律審核

        ■ 勞資爭議協商調解及訴訟