Prac tices

 

 

    企業併購與股權收購

 

         ■ 企業併購結合之評估、規劃與協商、執行

         ■ 合併事項之股權結構建議及法律程序與契約

         ■ 股權交換之計劃及程序

         ■ 公司購併及資產轉移契約審核與執行

         ■ 公司設立之變更及營運作業的法律事務

         ■ 海外控股公司設立規劃及法律程序

         ■ 海外及中國設立子公司之規劃進行

         ■ 海外上市及存託憑證發行事務