Prac tices

 

 

    法案與政策遊說

 

          ■  接受政府單位委託政策研究專案及法規草擬

          ■  提供產業問題規範及推動法案之策略

          ■  提具產業研究與法案草案建議書予政府主管機關

          ■  積極參與立法機構公聽會議反應公共利益及產業需求

          ■  企業與主管機關溝通協商機制的代理

          ■  規劃公共關係遊說推動立法