Prac tices

 

 

    商業訴訟與仲裁

 

          ■  國際商務仲裁程序及談判

          ■  國際商事爭議與糾紛之訴訟

          ■  國際侵害權利事件之協商與理賠和解

          ■  進行國家賠償申請程序及協商案

          ■  一般民事訴訟案件代理

          ■  刑事案件辯護

          ■  涉外民事法律訴訟

          ■  強制執行事件之債權扣押及拍賣處理

          ■  協助取得禁制救濟及其他特別補救措施