Prac tices

 

 

    公司法律顧問         

 

         ■  商業機構之組設及部門組成                     

         ■  取得外人投資許可                                  

         ■  法規遵循及申請商業許可證/執照           

         ■  法規遵循與經營策略長期諮詢                 

         ■  擬定、審閱並協商契約  

         ■  法律教育訓練

         ■  提供每日營運之顧問服務 

         ■  協助進行購併、商業採購及商業清算 

         ■  勞動及僱傭法律諮詢